28 Kasım 2023 Salı

Kütlenin Korunumu Kanunu sorusu

 

20 gram A ve 36 gram artansız olarak reaksiyona girdiğinde 22 gram C ve bir miktar D maddesini oluşturuyor. Buna göre oluşan D maddesinin kütlesi kaç gramdır?

A)15    B) 30     C)34            D)44       E)56

 

Çözüm;

Soruda reaksiyona girenleri ve ürünleri belirtmiş. Ohalde kimyasal denklemi yazabiliriz.

 

A          +       B  ------->   C            +          D

20                 36                  22                     ?

mA + mB= mC  + mD olmalı

20 +36  = 22  +  mD

mD= 34   Cevap  C dir.

20 Ekim 2023 Cuma

Bileşiklerin sınıflandırılması

 I. He

II. CO

III. SO3

Yukarıdaki  maddelerden hangisi yada hangileri yanma reaksiyonu gerçekleştirir?


Çözüm;

 I. He Soygaz olup kararlı olduğu için diğer elementlerle veya oksijen ile reaksiyona girmez. Oksijen ile reaskiyona girme yanma tepkimesidir.

II. CO   Nötr oksittir. Nötr oksitler Asit,  baz ve  su ile tepkime vermezler. Ancak yanarlar(Oksijen ile tepkimeye girerler)

III. SO3  Asidik oksittir.  Bir ametal maksimum yukseltgenme basamağına kadar yanabilir. Burada S +6 değerlikli olup maksimum yukseltgenme basamağındadır. Yanma reaksiyonu vermez.


Cevap I ve III dür.

18 Eylül 2023 Pazartesi

Yükseltgenme Basamağı Hesaplama

K2Cr2O7,  XO3^-3, Na2SO4, KMnO4,  PO4^-3   altı çizili olan elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz.

Çözüm;
 
Yükseltgenme basamakları hesaplamada  bileşik veya kökte bulunan değerlikleri bilinen elementler yardımıyla degerliği bilinmeyen elementin değerliği bulunur. Yükseltgenme basamaklarını hesaplarken öncelikle soruda verilen maddenin bileşik mi, yoksa kök mü olduğuna bakılır. 
 
Eğer soruda verilen madde bileşikse;
  
Bileşikteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı 0 dır.
 
Eğer soruda verilen madde kök(Yüklü atom grubu) ise;
 
Kökteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı kökün yüküne eşittir.
 
Bilgilerinden faydalanarak yükseltgenme basamağı belli olmayan elementin yukseltgenme basamağı hesaplanır.

Öncelikle sorudaki maddeleri bileşik ve kök olarak ayıralım.
 
Bileşikler;   K2Cr2O7, Na2SO4, KMnO4
Kökler;       XO3^-3,   PO4^-3


 K2Cr2O7
 
K: 1A grubu elementi olduğu için +1 değerlik alır.
Cr:?
O :-2   Oksijen genelde bileşiklerde -2 değerlik alır.(Peroksit bileşikleri hariç.)
 
Bileşikteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı 0 dır.
 
K2Cr2O7  
2.(+1) +2.x +7.(-2)= 0
x=+6 
 

Na2SO4
 
Na: 1A grubu elementi olduğu için +1 değerlik alır.
S:?
O :-2   Oksijen genelde bileşiklerde -2 değerlik alır.(Peroksit bileşikleri hariç.)
 
Bileşikteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı 0 dır.
 
 
Na2SO4
2.(+1) +x+ 4.(-2) =0
x=+6

KMnO4
 
K: 1A grubu elementi olduğu için +1 değerlik alır.
Mn:?
O :-2   Oksijen genelde bileşiklerde -2 değerlik alır.(Peroksit bileşikleri hariç.)
 
Bileşikteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı 0 dır.
 
KMnO4

+1 +x + 4.(-2) =0
x= +7


XO3^-3
 
X:? 
O: -2
 
Kökteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı kökün yüküne eşittir.
 
XO3^-3

x+3.(-2) = -3
x=+3


PO4^-3 
 
 
P:? 
O: -2
 
Kökteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı kökün yüküne eşittir.
 
PO4^-3
 
x+4.(-2)= -3
x=+5
 

6 Haziran 2023 Salı

Reaksiyon ısısı Çözümlü Kimya Sorusu

 

A  -> B  + C   (∆H<0)

Yukarıda verilen tepkime için;

I.                     Tepkime ekzotermiktir.

II.                   Tepkimenin gerçekleştiği kabın sıcaklığı azalır.

III.                 Enerji yönünden B ve C daha kararlıdır.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

Çözüm; 

Gerçekleşirken dışarı ısı veren (enerji) tepkimelere ekzotermik tepkime denir.  Ekzotermik tepkimelerde ∆H<0  dır.   I DOĞRU

Reaksiyon esnesında ortama ısı verildiği için kabınsıcaklığı artar. II YANLIŞ

Ekzotermik tepkimelerde; Düşük sıcaklıkta düşük enerjili olan ürünler, yüksek sıcaklıkta ise yüksek enerjili olan girenler daha kararlıdır.  III DOĞRU

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Kütlece Birleşme oranı Çözümlü Kimya Sorusu

 N2O3 bilesiginde elementlerin kütlece birleşme mN/mO oranı nedir? (N:14 O:16)


Çözüm;

Kütlece birleşme oranı; Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki orandır. Kütlece birleşme oranı,  bileşikteki elementlerin atom kütleleri ile sayılarının çarpılıp oranlanması ile bulunur.

mN/mO = 2.14 /3.16 =  7/12 çıkar


18 Nisan 2023 Salı

İyon derişimi Çözümlü Kimya Sorusu

8 gram NaOH katısı 500 ml suda çözünerek  çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltide iyonların derişimi kaçar molardır?(NaOH= 40 gr/mol)


Çözüm;

Molarite formülü M = n/V dir.  NaOH ın molaritesini hesaplayabilmek için mol sayısını  bulmamız lazım.

nNaOH= 8/40 = 0,2mol

 

 M = n/V 

M=0,2 /0,5 = 0,4 molar


NaOH ----------->Na+             +          OH-

0,4                       0,4                             0,4


İyon derişimleri   köşeli parantez ([ ]) ile gösterilir.


[Na+]=0,4M

[OH-]= 0,4M


6 Ocak 2020 Pazartesi

Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu
16 gram SO2 gazı kaç moldür? (S:32 , O:16)Çözüm;


Öncelikle SO2 gazının mol kütlesini bulalım;

SO2 = S + 2.O = 32 +2.16 = 64gr
1mol SO2 gazı       64 gram ise

xmol SO2 gazı        16 gramdır.
___________________________
x=16/64=1/4 = 0,25 mol dür.