18 Eylül 2023 Pazartesi

Yükseltgenme Basamağı Hesaplama

K2Cr2O7,  XO3^-3, Na2SO4, KMnO4,  PO4^-3   altı çizili olan elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz.

Çözüm;
 
Yükseltgenme basamakları hesaplamada  bileşik veya kökte bulunan değerlikleri bilinen elementler yardımıyla degerliği bilinmeyen elementin değerliği bulunur. Yükseltgenme basamaklarını hesaplarken öncelikle soruda verilen maddenin bileşik mi, yoksa kök mü olduğuna bakılır. 
 
Eğer soruda verilen madde bileşikse;
  
Bileşikteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı 0 dır.
 
Eğer soruda verilen madde kök(Yüklü atom grubu) ise;
 
Kökteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı kökün yüküne eşittir.
 
Bilgilerinden faydalanarak yükseltgenme basamağı belli olmayan elementin yukseltgenme basamağı hesaplanır.

Öncelikle sorudaki maddeleri bileşik ve kök olarak ayıralım.
 
Bileşikler;   K2Cr2O7, Na2SO4, KMnO4
Kökler;       XO3^-3,   PO4^-3


 K2Cr2O7
 
K: 1A grubu elementi olduğu için +1 değerlik alır.
Cr:?
O :-2   Oksijen genelde bileşiklerde -2 değerlik alır.(Peroksit bileşikleri hariç.)
 
Bileşikteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı 0 dır.
 
K2Cr2O7  
2.(+1) +2.x +7.(-2)= 0
x=+6 
 

Na2SO4
 
Na: 1A grubu elementi olduğu için +1 değerlik alır.
S:?
O :-2   Oksijen genelde bileşiklerde -2 değerlik alır.(Peroksit bileşikleri hariç.)
 
Bileşikteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı 0 dır.
 
 
Na2SO4
2.(+1) +x+ 4.(-2) =0
x=+6

KMnO4
 
K: 1A grubu elementi olduğu için +1 değerlik alır.
Mn:?
O :-2   Oksijen genelde bileşiklerde -2 değerlik alır.(Peroksit bileşikleri hariç.)
 
Bileşikteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı 0 dır.
 
KMnO4

+1 +x + 4.(-2) =0
x= +7


XO3^-3
 
X:? 
O: -2
 
Kökteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı kökün yüküne eşittir.
 
XO3^-3

x+3.(-2) = -3
x=+3


PO4^-3 
 
 
P:? 
O: -2
 
Kökteki elementlerin yükseltgenme Basamakları toplamı kökün yüküne eşittir.
 
PO4^-3
 
x+4.(-2)= -3
x=+5
 

6 Haziran 2023 Salı

Reaksiyon ısısı Çözümlü Kimya Sorusu

 

A  -> B  + C   (∆H<0)

Yukarıda verilen tepkime için;

I.                     Tepkime ekzotermiktir.

II.                   Tepkimenin gerçekleştiği kabın sıcaklığı azalır.

III.                 Enerji yönünden B ve C daha kararlıdır.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

Çözüm; 

Gerçekleşirken dışarı ısı veren (enerji) tepkimelere ekzotermik tepkime denir.  Ekzotermik tepkimelerde ∆H<0  dır.   I DOĞRU

Reaksiyon esnesında ortama ısı verildiği için kabınsıcaklığı artar. II YANLIŞ

Ekzotermik tepkimelerde; Düşük sıcaklıkta düşük enerjili olan ürünler, yüksek sıcaklıkta ise yüksek enerjili olan girenler daha kararlıdır.  III DOĞRU

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Kütlece Birleşme oranı Çözümlü Kimya Sorusu

 N2O3 bilesiginde elementlerin kütlece birleşme mN/mO oranı nedir? (N:14 O:16)


Çözüm;

Kütlece birleşme oranı; Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki orandır. Kütlece birleşme oranı,  bileşikteki elementlerin atom kütleleri ile sayılarının çarpılıp oranlanması ile bulunur.

mN/mO = 2.14 /3.16 =  7/12 çıkar


18 Nisan 2023 Salı

İyon derişimi Çözümlü Kimya Sorusu

8 gram NaOH katısı 500 ml suda çözünerek  çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltide iyonların derişimi kaçar molardır?(NaOH= 40 gr/mol)


Çözüm;

Molarite formülü M = n/V dir.  NaOH ın molaritesini hesaplayabilmek için mol sayısını  bulmamız lazım.

nNaOH= 8/40 = 0,2mol

 

 M = n/V 

M=0,2 /0,5 = 0,4 molar


NaOH ----------->Na+             +          OH-

0,4                       0,4                             0,4


İyon derişimleri   köşeli parantez ([ ]) ile gösterilir.


[Na+]=0,4M

[OH-]= 0,4M


6 Ocak 2020 Pazartesi

Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu
16 gram SO2 gazı kaç moldür? (S:32 , O:16)Çözüm;


Öncelikle SO2 gazının mol kütlesini bulalım;

SO2 = S + 2.O = 32 +2.16 = 64gr
1mol SO2 gazı       64 gram ise

xmol SO2 gazı        16 gramdır.
___________________________
x=16/64=1/4 = 0,25 mol dür.   


 

11 Ocak 2019 Cuma

Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Normal Koşullarda 11,2 L hacim kaplayan C4H8 gazı toplam kaç mol atom içerir?

Çözüm;

Mol atom demek bileşikteki elementlerin sayısıdırç

22,4 L hacim kaplayan  C4H8 de      12 mol atom varsa
11,2 L hacim kaplayan C4H8 de         x
_____________________________________
x= 6 mol atom vardır

26 Haziran 2018 Salı

Alkollerin kimyasal tepkimesi Çözümlü kimya Sorusu......OH
        |
CH3-CH-CH3

Alkolden su çıkarılma mekanızmasını yazınız


Saygılarımızla,
Meryem  Uçak |

Not: Bu e-posta, https://kimyamektebi.blogspot.com adresindeki İletişim Formu gadget'ı yoluyla gönderildi